Potrebujete novú webstránku? Napíšte mi alebo zavolajte: 0911 318 055 galina@gomolcakova.sk

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúva podnikateľ Mgr. Galina Gomolčáková, miesto podnikania SNP 168/54, 93502 Žemberovce, Slovenská republika, IČO: 46710418,  zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Levice, číslo živnostenského registra: 130-22477 (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby?

  • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
  • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
  • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
  • Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu: SNP 168/54, 93502 Žemberovce, Slovenská republika alebo na e-mail: galina@gomolcakova.sk. Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov

A. KONTAKTNÝ FORMULÁR

1. Účel spracúvania  zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára na webe, vybavovanie žiadostí
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie prostredníctvom webu
Kategória dotknutých osôb záujemcovia o informácie, potenciálni klienti

Kategória osobných údajov
meno, e-mail, tel. číslo, údaje uvedené predmete správy, údaje o webstránke
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

B. RECENZIE

1. Účel spracúvania  ohodnocovanie kvality poskytovaných služieb klientmi
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je informovanie verejnosti o kvalite poskytovaných služieb a tovarov
Kategória dotknutých osôb recenzenti, resp. klienti a osoby oprávnené konať v mene klientov
Kategória osobných údajov meno, údaje uvedené v recenzií, prípadne údaje o spoločnosti, na základe môže dôjsť k identifikácií dotknutej osoby
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov po dobu prevádzkovania webovej stránky, na ktorej bola recenzia uvedená, prípadne po dobu pokiaľ recenzent nepožiada o výmaz recenzie
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

C. OBCHODNÁ ČINNOSŤ

1. Účel spracúvania  vyhotovovanie cenových ponúk
Právny základ predzmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
Kategória dotknutých osôb potenciálni klienti, osoba oprávnená konať v mene potenciálneho klienta, kontaktná osoba potenciálneho klienta
Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, titul, (funkcia – iba pri právnických osobách), e-mail, tel. číslo, identifikačné údaje spoločnosti alebo podnikateľa, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu, predmet cenovej ponuky
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov 1 mesiace od vykonania posledného úkonu v rámci predzmluvných rokovaní
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa
2. Účel spracúvania  uzatváranie a správa zmluvných vzťahov/objednávok, poskytovanie obchodnej činnosti
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
Kategória dotknutých osôb klienti, osoba oprávnená konať v mene klienta
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, titul, (funkcia – iba pri právnických osobách), e-mail, tel. číslo, identifikačné údaje spoločnosti alebo podnikateľa, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom,  subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa
3. Účel spracúvania  evidencia klientov a kontaktných osôb
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je efektívne zabezpečovanie komunikácie so zmluvným partnerom.
Kategória dotknutých osôb klienti, osoba oprávnená konať v mene klienta, kontaktná osoba klienta
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, titul, (funkcia – iba pri právnických osobách), e-mail, tel. číslo, identifikačné údaje spoločnosti alebo podnikateľa, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov po ukončení zmluvného vzťahu
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

D. ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ POVINNOSTI


1. Účel spracúvania 
plnenie zákonných povinností v oblasti daní a účtovníctva na úseku obchodných vzťahov
Právny základ zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Kategória dotknutých osôb klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, číslo bankového účtu (prípadne e-mail), údaje súvisiace s platbou, identifikačné údaje spoločnosti alebo podnikateľa na základe ktorých môže dôjsť k identifikácií dotknutej osoby
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov 10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám  neuskutočňuje sa

E. UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Účel spracúvania  evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv a oznámení porušenia ochrany osobných údajov
Kategória dotknutých osôb

dotknuté osoby, ktorých sa podanie na uplatnenie práva týka; dotknuté osoby, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka
Kategória osobných údajov

údaje vzťahujúce sa pre uplatnenie práva, údaje, ktoré uvedie oznamovateľ pri oznámení porušenia ochrany
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov do 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany údajov
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

F. UPLATŇOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV

1. Účel spracúvania  uplatňovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je uplatňovanie právnych nárokov.
Kategória dotknutých osôb

klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov
Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, titul, funkcia, e-mail, tel. číslo, identifikačné údaje spoločnosti alebo podnikateľa, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu, ak je klientom právnická osoba
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov pri práve na náhradu škody plynie premlčacia doba odo dňa, keď sa poškodený dozvedel alebo mohol dozvedieť o škode a o tom, kto je povinný na jej náhradu (štvorročná subjektívna lehota), končí sa však najneskôr uplynutím 10 rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

G. SOCIÁLNE SIETE – KOMUNIKÁCIA

1. Účel spracúvania  zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie
Kategória dotknutých osôb

záujemcovia o informácie

Kategória osobných údajov

údaje poskytnuté pri vykonávaní komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, prevádzkovateľ sociálnych sietí
Lehota na výmaz osobných údajov po dobu aktívneho využívania konta na sociálnych sieťach
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa